דף הבית
 אודותינו
 מדיניות
 שירותים
 פרויקטים
 לקוחות
 צור קשר
 

 

משרדי החברה

רחוב חצב 18

מבשרת ציון

 

טל : 02-6250004

פקס: 02-5342902

נייד : 0542-360610

דוא''ל:

daniel.ba@walla.com

 

דף הבית
הסכם פיקוח

הסכם פיקוח

הסכם פיקוח

 

הסכם תאום ניהול ופיקוח צמוד

 

טיוטא לעיון בלבד

 

 

 

אשר נערך ונחתם בירושלים ביום___לחודש___שנה____בירושלים

 

 

בין:

                                                                    (להלן - "המזמין")                                                                                                                    מצד אחד

 

 

לבין:    דניאל בן אבו ביצוע וניהול פרויקטים בע''מ ח.פ 513976936 

           מרחוב החצב 18  מבשרת ציון.   טלפון 02-6250004 פקס 02-5342902

            

                                                                 (להלן- "המפקח")                                                                                                               מצד שני

                                                                   

                 

הואיל    והמזמין יוזם בניה/שיפוץ                                                                               

 

                                                               (להלן - "הפרויקט")        

 

והואיל   והמזמין מעוניין בקבלת שירותי ניהול תאום ופיקוח צמוד בקשר לפרויקט,

             (להלן - "שירותי הפקוח").

 

והואיל   והמפקח הציע למזמין לבצע עבורו את שירותי הפיקוח בקשר עם הפרויקט, בתמורה ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.

 

והואיל  והמפקח מצהיר ומתחייב כי הינו בעל כל הידע, הכישורים, האמצעים, הניסיון,  לצורך מתן שירותי הפקוח על-ידיו לפי הסכם זה;

 

והואיל   והמזמין קיבל את הצעת המפקח ומסר למפקח את ביצוע שירותי הפיקוח עבורו, כמפורט ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

                              

                        לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

             

 

מוסכם בין הצדדים כי שרותי הפקוח יכללו את העבודות המפורטות להלן:

 

 

שלב-א

 

1. בחירת מתכננים יועצים כמפורט והכנת חוזים לחתימה מול המזמין ובאישורו 

    אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ קרקע, יועץ חשמל,יועץ  תברואה, מודד, מכון

    בדיקות מוסמך,מכון העתקות , וכל יועץ שיידרש בקשר עם הבניה. ו\או השלמת יועצים

    לפי המצב התכנוני בו מצוי הפרויקט בשלב חתימת הסכם זה . 

          

 

2. קיום ישיבות תאום תכנון מול המזמין לאחר קבלת תוכנית האדריכל ושאר היועצים ,

    וקבלת פורוגרמה לבינוי  עד לאישור התוכניות .

 

  

3. העברת הנחיות המזמין ליועצים ,קיום ישיבות תאום עם היועצים , ובדיקת ביצוע תאום

    התוכניות .

             

4. עם קבלת היתר בנייה תאום תוכניות לביצוע כולל פרטים , כתבי כמויות, ומפרטים תכנים

    שיעבירו היועצים.

 

5. הכנת תקציב בנייה לפי הנחיות המזמין.

 

6. עריכת מכרזים לבחירת קבלנים, הכנת חוזים , מפרטים, כתבי כמויות, והגדרת לוחות

    זמנים לקבלנים שיבצעו את העבודות.

 

שלב –ב

 

 

1. לאחר בחירת קבלן,והתחלת עבודות הבנייה בשטח.

 

2. פיקוח הנדסי לפרויקט על העבודה, רמת הביצוע, והתאמה לתוכניות.

 

3. הזמנת יועצים ומתכננים לפיקוח עליון.

 

4. תאום יציקות בטון מול קונסטרוקטור קבלן ומכון בדיקות.

 

5. אישור והגשת חשבונות ביצוע של הקבלנים לתשלום המזמין.

 

6. קיום ישיבות עם המזמין והקבלן לפי הצורך.

 

7. מילוי הנחיות היתר הבנייה כדין ,תאום מלא מול כל גורמי הרישוי במהלך הבנייה .

 

8. מסירת הפרויקט למזמין, הכנת פרוטוקול מסירה ,ובקורת על השלמתו.

 

9. לצורך ביצוע האמור יהיה המפקח נוכח באתר ככל הנדרש כל יום ובנוסף בכל שלב קריטי 

   במהלך הבנייה. להוציא ימי שישי בהם המפקח אינו עובד,

                 

 

     בתמורה למילוי התחייבויות המפקח עפ"י הסכם זה ישלם לו המזמין כדלקמן:

 

 

 

עבור שלב - א

 

      עד ליום התחלת העבודות באתר ישלם המזמין למפקח סה''כ של        ש'ח

     תשלומים אלו ישולמו עבור עבודת התאום המכרזים והניהול שיבצע המפקח

     עבור המזמינים עד ליום קבלת היתר הבנייה.

 

עבור שלב- ב

 

מיום התחלת הבנייה בפועל ישלם המזמין למפקח  סה''כ של              ש''ח

לכל חודש פיקוח . ב 1 לכול חודש .

 

 

 

               עבודת הפיקוח  מתייחסת לעבודות  הבאות:  שלד/גמר/פיתוח

 

(יוגדר לפי אופי הפרויקט)

 

 

הריסה, חפירה, שלד,עבודות פיתו החצר אינסטלציה,חשמל,איטום,חיפוי אבן, עבודות גמר, טייח ריצוף וחיפוי, גבס, כל מערכות הפנים, עד למסירה מושלמת,

                                

 

                  מובהר בזאת כי כל העבודות שיבוצעו שלא על פי היתר הבנייה ולבקשת

                  המזמין לגביהם לא תהיה למפקח כל אחריות מול הרשויות.

                   

 

כללי

 

 

1. מוסכם ומותנה בין הצדדים כי במידה והמזמין אינו שבע רצון

    מהתנהלות  המפקח או מביצוע עבודתו כפי המוגדרת בהסכם זה ,

    על המזמין חלה החובה להודיע על כך באופן מיידי למפקח וזאת בכתב

    למשרדי החברה.

 

   

2. מוסכם ומותנה בין הצדדים כי המזמין רשאי בכל עת להביא הסכם זה

               ליידי  סיומו, וזאת ע"י הודעה בכתב למפקח.

         ההודעה תנקוב במועד בו יגיע הסכם זה לקיצו ולפחות 7יום הודעה על כך.

 

 

          השתמש המזמין בזכותו עפ"י סעיף 2 דלעיל יחולו ההוראות כדלהלן:

 


             3. המפקח ימסור למזמין את העתקי התכניות ,תשריטים רישומים , כולל

                 כל חומר רלוונטי לפרויקט  המצויים בידו והשייכים או קשורים

                 לפרויקט זה.  

 

                          

4. במידה וטרם החל ביצוע שלב ב' של הסכם זה ישלם המזמין למפקח את   

                התשלום המלא של שלב א' וכן תשלום אחד נוסף של שלב ב'.

 

       

5. במידה והחל ביצוע שלב ב' של הסכם זה ישלם המזמין למפקח את

   התשלום המלא עד לגמר החודש בו התקבלה הודעת המזמין

   בכפוף לסעיף 2 להסכם זה. 

   

    

6. מוסכם בין הצדדים כי במסירת החומר למזמין ובתשלום הסכום המגיע   

               למפקח כאמור לעיל ,יצאו הצדדים בגין כל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.

 

 

             7. במידה ומי מהצדדים יחליט לפנות לערכאות משפטיות בעניין או בקשר

                 להסכם זה,יהיו הצדדים רשאים לעשות זאת,רק לאחר השלמת

                 ביצוע סעיף 6 להסכם זה במלואו.

                 מוסכם כי ערכאות משפטיות ינוהלו בירושלים בלבד.

 

 

             8. למחירים הנקובים בהסכם זה יש להוסיף מע''מ כשיעורו בחוק.

 

 

 9. כל התשלומים אשר יגיעו לחברה מהסכם זה ישולמו בהעברה בנקאית בלבד .

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום .

 

 

 

 

                                                                                                                           

       חתימת החברה                                                                  חתימת המזמין

 

דף הביתהדפסהמפת האתר